පියතුමනි ඔබටයි අපගේ ප්‍රේමේ
ඔබෙ නාමය ඔසවමු මේ මිහිතලයේ
එසවේවා ඔබ සිහසුන අප පැසසුමේ
අප පවසනවිට ඔබ විශ්මිතවූ ක්‍රියා

බලයලත් දෙවිඳුන් ආසිරිවේවා
ඉන්නාවූ එන්නා සිටියාවූ දෙවින්දුන්
බලයලත් දෙවිඳුන් ආසිරිවේවා
වැජබෙන්නාවූ සදාකල් //
වැජබෙන්නාවූ සදාකල් - //Father in heaven, how we love you.
We lift your Name in all the earth.
May your kingdom, be established in our praises,
As your people declare your mighty works.

Chorus:
Blessed be the Lord God Almighty
Who was and is, and is, to come.
Blessed be the Lord God Almighty.
Who reigns forever more.

Bridge:
And I will lift Your name on high
I choose to lift Your Name on high
I’ll lift Your Name
Like a banner in the sky
And I will lift Your Name on highWriter/Composer: Bob Fitts