පූජා කරමි බැතියෙන් මා හදවත
වඩිනුව මා වෙත ස්වාමිනේ
නෙරපාලා සාතන්ගේ සෑම බල
ස්ථිර කරන් ශුද්ධාත්මේ මා තුළ

ගයව් හාලේලූයියා මා හදවත
ගයව් හාලේලූයියා ස්වාමින්ට //

රැළ බොහෝ ගලමින් මා වටකර
එන කල සැලෙමි මා පියේ
රක්ෂස්ථානේ සන්තොසේ සැඟවෙමි ඔබේ
තබයි සමිඳා මා දිවි නිසංසලේ

ගයව් හාලේලූයියා මා හදවත
ගයව් හාලේලූයියා ස්වාමින්ට //

පීඩා දේශේ, අඳුරේ තනිවූ වේලේ
දුව ගොස් මා හාන්සි වී යේසු ලයේ
සැනසුම් දම් පවසා මා ඉසුලුවේ
දෙව් පෙම් සයුරේ පීනා මම් සන්තෝසේ

පටු වී යයි මාවත ඔබ කීලෙසේ
දරන්ට බෑ මාගේ දෙව් ස්වාමිනේ
එවිට දුටුවෙම් කරුණාවේ ප්‍රේමේ හස්තේ
ඔසවා තැබූවේ විශාල වූ ප්‍රීති දේසේ

ගයව් හාලේලූයියා මා හදවත
ගයව් හාලේලූයියා ස්වාමින්ට //