පූජාවේ බලයෙන් කුරුසේ
     ලෝකෙට පෙන්වී ප්‍රේමේ
     ආත්මේ එවා පුබුදමින්
     ඇරියා රම්‍ය පුරේ

මා පාපයේ වහලෙකු සේමා
බෝ මුලාවී දිවි ගෙවුයේ
යේසුගෙ ප්‍රේමය හමුවූදා
ප්‍රීතිය හදේ උතුරා යයි

ඒ රුදු කුරුසේ දිවි දුන්නේ
මේ පවිටුන් මුදන ලෙසේ
යේසු ලැබු පහරින් සුව වේ
අදහා ලැබගන්න සුවේ

ශ්‍රී ලෙයින් මා හෘදේ සේදී
මේ ශාපෙ බලෙන් මුදමින්
දුන්නෙය ප්‍රීතිය සමාදානේ
ජීවනේ සවිය බෝ ලෙසේ

ආ හිමිගේ කල්වරි යාගේ
මා දැවුනා සිත පෙමිනේ
ඒ දුදනන් මුදමින් විනාසෙන්
මේ දියත පෙන්වි ජීවනේ

මා සමිගේ පසුපස යන්නේ
දෙව් ආසිරි ලැබ තුටිනේ
මේ උරුමේ සතු වේ දිනුවන්
ජය නදින් සුදන් වසනේ