පූර්ව දෙස් හි රජවරුන්
මේ අපි තිදෙනා බෝ දුරින්
පඬුරු රැගෙන ආ වු බැතිනි
එතුරු පා මගින්

     ආ... ආ... තාරකාව බෝ සුරම්
     රාජ තේජසින් දිලුම්
     යයි අහස් හි පෑළ දෙස් හි
     නිත්‍ය පා සුදුල් කැලුම්

බෙත්ලෙහෙම් පුරවරේ
තුම් රජුන් උපන් තිරේ
මම් ගෙනා මේ රන් සුරම්‍ය
පුදමි මේ වරේ

මම් ගෙනෙම් තුරවලා
බෝ සුගන්ද අතෙහිලා
දෙව් රාජේන්ද්‍ර සමිඳු පුණ්‍ය
පුදමි වී ලොලා

මෙන්න සුවඳලාටු තුම්
ඒ රජිඳුට පුදමි මම්
බොහෝ කටුක මරණ නෙදුක
පෙන්වා දෙයි බිරම්

දැන් බලම් සමිඳු එයි
රාජ දිව්‍ය පූජ්‍ය වෙයි
හාලේලූයියා හාලේලූයියා
හඬ අහස් නැගෙයිWe three kings of Orient are
Bearing gifts we traverse afar
Field and fountain, moor and mountain
Following yonder star

O Star of wonder, star of night
Star with royal beauty bright
Westward leading, still proceeding
Guide us to thy Perfect Light

Born a King on Bethlehem's plain
Gold I bring to crown Him again
King forever, ceasing never
Over us all to reign

O Star of wonder, star of night
Star with royal beauty bright
Westward leading, still proceeding
Guide us to Thy perfect light

Frankincense to offer have I
Incense owns a Deity nigh
Prayer and praising, all men raising
Worship Him, God most high

O Star of wonder, star of night
Star with royal beauty bright
Westward leading, still proceeding
Guide us to Thy perfect light

Myrrh is mine, its bitter perfume
Breathes of life of gathering gloom
Sorrowing, sighing, bleeding, dying
Sealed in the stone-cold tomb

O Star of wonder, star of night
Star with royal beauty bright
Westward leading, still proceeding
Guide us to Thy perfect light

Glorious now behold Him arise
King and God and Sacrifice
Alleluia, Alleluia
Earth to heav'n replies

O Star of wonder, star of night
Star with royal beauty bright
Westward leading, still proceeding
Guide us to Thy perfect lightThe famous American carol We three Kings of Orient are was written in 1857 by Rev. John Henry Hopkins. The minister is reputed to have written the carol We three Kings of Orient are for the General Theological Seminary in New York City as part of their Christmas pageant. The lyrics of We three Kings of Orient are are extremely traditional which makes the latter day fashion of referring to the carol as We 3 Kings of Orient are quite bizarre!