ප්‍රශංසා කරව් ස්වාමින්ට
     මා ආත්මය
     නමදිම්-එතුම් ශුද්ධ නාමේ
     පෙර මෙන් නොව ගයමි
     ඕ මා ආත්මය
     මා නමදිම් ඔබ ශුද්ධ නාමේ

හිරු උදාවේ, එය නව දවසක්ය
එය කාලයයි ඔබෙ ගීය නැවත ගයන්න
කුමක් පසු වුනත් මා ඉදිරියෙ කුමක් ඇතත්
මා ගයමි සැඳෑ යාමේ පැමිණේදීත්

     ප්‍රශංසා කරව්...

ඔබ ප්‍රේමෙන් පිරී සිටී
කෝප වෙන්න ප්‍රමාද වේ
ඔබේ නාමෙ උසස්
ඔබේ හද කරුණාවන්තයි
ඔබෙ යහපත් කම් නිසා මා තව ගයමි
හේතුන් දසදහසක් මා හදේ ඇතේ

     ප්‍රශංසා කරව්...

සහ ඒ දවසේ
මා ශක්තිය පිරිහෙන විටදී
මා අවසානය ලංවේ
මා කාලය පැමිණ තිබේ
මා ආත්මය තවත්
නොනවත්වා ඔබට ගයයි
වර්ශ දසදහසක්
සදාකාලේටත්

(සදාකාලේටත්...)

     ප්‍රශංසා කරව්... x 2

     මා නමදිම් ඔබ ශුද්ධ නාමේ
     ස්වාමිනි නමදිම් ඔබ ශුද්ධ නාමේ...
===================================
පරිවර්ථනය / ප්‍රථම ගායනය: චමත් සිල්වා
පරිවර්ථන වර්ශය: 2016 / මාර්තු / 19
ඉංග්‍රීසි ගීතිකාව: බ්ලෙස් ද ලෝඩ් - මැට් රෙඩ්මන්
===================================

Chorus:
Bless the Lord oh my soul
Oh my soul
Worship His Holy name
Sing like never before
Oh my soul
I'll worship Your Holy name


The sun comes up
It's a new day dawning
It's time to sing Your song again
Whatever may pass
And whatever lies before me
Let me be singing
When the evening comes

Chorus…

You're rich in love
And You're slow to anger
Your name is great
And Your heart is kind
For all Your goodness
I will keep on singing
Ten thousand reasons
For my heart to find

Chorus…
Bless You Lord

And on that day
When my strength is failing
The end draws near
And my time has come
Still my soul will
Sing Your praise unending
Ten thousand years
And then forevermore
Forevermore

Chorus…

Chorus…

I'll worship Your Holy name
Jesus I will worship Your Holy name

Sing like never before
Oh my soul
I'll worship your holy nameOriginal Singer: Matt Redman
Songwriters: Jonas Myrin, Matt Redman - © 2012
Manufactured By: EMI Christian Music Group