ප්‍රශංසා වේවා //
මුළු හදින්, මුළු ශක්තියෙන්
අපි ඔබ නමදිමු

රාජාති දෙව්, බලවන්ත වූ
අපගේ පියාණනි //