ප්‍රේමයෙන් අප දිනාගන්ට
ස්වර්ග සැප අත්හැර ආවා
පියාණන් තම පුත් දෙමින්
පාප ණය ගෙව්වේය හිමි තුළ

     කල්වරියේ උතුම් ප්‍රේමයෙන් වේ
     ජය දුන්නා
     ජීවනේ පුදමින් - ජය දුන්නා

නින්දාව සහ ලජ්ජාවද
වින්දේ හිමි සන්තෝෂයෙන්ම,
හිස්වෙමින් ඔබ දිව් පිදුවේ
පවිටුන් මුදන අභිප්‍රායෙන්

මංමුළාවුන පව්කරුවන්
අන්දකාරේ සිටින අයින්,
මග පෙන්වා දෙයි ජීවනෙට
ඔබ පෙම් වචනෙ පෙන්වමින

කල්වරි දෙයි මේ ගැලවීම
වැඳ වැටෙන් ඒ පා මුළම,
ලැබගන් සෑම පව් සේදීම
ශ්‍රී යේසුස් වගුළ ලේ වලින