ප්‍රේමේ නදිය ගලයි ////

කල්වරි කන්දේ සිට -
මාගේ හද තුලට //

දිව්‍ය ප්‍රේමේ ගලයි -
ප්‍රේමේ නදිය ගලයි //