ප්‍රීතිවෙම් ප්‍රීතිවෙම්
බොහෝ සේ ප්‍රීතිවෙම්
යේසුස් ස්වාමින් මා නිතින් උරුමේ
නිතිනා මා හෘදේ තුළේ
බැතින් නමදිම්
මා සදා තුති දෙම් යේසු නමින් //

     ආ! ආසිරිවේ බෝ ආසිරි වේ
     දුන් මේ ආසිරි හැන පසසම් //
     යේසු ස්වාමි හටා
     ජය ගෝසා නදිනා
     බැති පෙමින් ගී දෙම් මෙදිනා //

සන්තොසින් // නිති සන්තොසිනේ
ආසිරිලත් වූ මිදුම්කරුනි
මා ගීයෙන් මවිත හිමි ප්‍රේමේ සුපසන්
නිතිපතා දරාගෙන යේ හස්තෙන් //

ගී නඟම් // තුටින් ගී නඟමින්
රබන් වීණාවේ හොරණෑ නදින්
නමදිම් දිව් දුන් ශ්‍රී සුරිඳා බැතින්
පෙන්වූ ප්‍රේමේ සවිය ගැන වනම්//

ජීවනේ // දුන් නව ජීවනේ
ගිරි කුළු නැගී එන්නට පෙරින්
දෙරණේ තම රුව ගන්නට මත්තෙන්
සදාකාල යෙහොවා වේ දෙවිඳුන් //

හෝසන්නා // ජයවේ හෝසන්නා
සග ද්වායෙන් නැගේ පැසසුම්
පූජක මැවුම්කාර රජිඳා වීණා නදින්
සදාකාලෙන් සදාට නමදිම්