ප්‍රේමයෙන් ඔබ බලෙන්
පුරවන්න මා //

ඔබ නමදින්නෙමි මා මුළු හදින්
ඔබ නමදින්නෙමි මා මුළු සිතින්
ඔබ නමදින්නෙමි මුළු ශක්තියෙන්
මා දෙව්ස්වාමී, ඔබ මා දෙව්ස්වාමී
ඔබ මා දෙව්ස්වාමී

ඇදහිල්ලෙන්, දේව ආත්මෙන්
පුරවන්න මා //

ඔබ නමදින්නෙමි...More love, more power
More of You in my life
More love, more power
More of You in my life

I will worship You with all of my heart
And I will worship You with all of my mind
And I will worship You with all of my strength
For you are my Lord
You are my Lord

More faith, more passion
More of You in my life
More faith, more passion
More of You in my life

I will worship You with all of my heart
And I will worship You with all of my mind
And I will worship You with all of my strength
For you are my Lord
You are my Lord

More love, more power
More of You in my life
More love, more power
More of You in my life

I will worship You with all of my heart
And I will worship You with all of my mind
And I will worship You with all of my strength
For you are my Lord
You are my Lord (2x)

----
And I will seek Your face with all of my heart.
And I will seek Your face with all of my mind.
And I will seek Your face with all of my strength.
For you are my Lord
----Written By: Jude Del Hierro
© 1987 Mercy / Vineyard