ප්‍රීතී වෙමු සමිදුන් තුල
ප්‍රීතී නැවතත් ප්‍රීතී වෙමු //
ප්‍රීතී වෙමු සමිදුන් ‍තුල නැවතත් ප්‍රීතී වෙමු.