පුදුමයි පුදුමයි යේසුස් මේ මට
බලවත් මන්ත්‍රීයාණන් ඔබ තුම වේ
ගළවා රැකදෙයි සෑම පාපයෙන්
පුදුමයි මා මිදුම්කරු ස්තුති දෙම්
Wonderful // Jesus is to me
Counselor, Prince of peace mighty God is He
Saving me, keeping me from all sin and shame
Wonderful is my Redeemer praise His name