රජුන්ගේ රජතුමා
ස්වාමින්ගේ ස්වාමීතුමා
එතුම්ගේ නම,
යේසුස් ///
ඕ ............... රජතුමාHe is the King of kings
He is the Lord of lords
His name is Jesus
Jesus Jesus Jesus
Oh... He is the King© 1989 Integrity's Hosanna! Music