රන් දොරින් ඇතුල් වෙලා
රන් විමන් තුළේ
මම් කිකල් වසන්නෙමි
දෙවි පියා ළඟේ

රන් කිරුල් හිසේ දරා
රන් අසුන් අරා
රන් වීණා නදින් පසස්
දෙව් දුතුන් කැලා

ක්‍රිස්තු මා සමිඳුගේ
ඒ ඇලෙන් ගැලූ
සුද්ද ලේ ගඟේ ගිලී
සුද්ද සුද්ද වී

රන් තරු ලෙසින් දිලෙයි
වන්නේ ඇයි පමා
යෝර්දාන් ගං එතරෙදී
යේසුස් සම්භ වෙයි

ප්‍රීති ප්‍රීති ඒ රටේ
කානාන් දේශයේ
නෑ දුකක් එහි කිසිත්
යන්න ලෑස්ති වන්