සැම පැසසුම් දෙවිඳුන්ට
ස්තුති පැසසුම් දෙවිඳුන්ට
සැම පැසසුම්... ස්තුති පැසසුම් දෙවිඳුන්ට

ගයමු අපේ දෙවිඳුන්ට
මහිමය අපේ දෙවිඳුන්ට
ගයමු අපේ... මහිමය අපේ දෙවිඳුන්ට

දෙවිඳුන් ගැලවුම්කරු
දෙවිඳුන් මා සුවකරු
දෙවිඳුන් මිදුම්කරු... දෙවිඳුන් මගේ


Every praise is to our God
Every word of worship with one accord
Every praise every praise is to our God
Sing hallelujah to our God
Glory hallelujah is due our God
Every praise every praise is to our God ////

God my Savior
God my Healer
God my Deliverer
Yes He is, yes He is ///

Yes He is, yes He is [repeat]

Every praise is to our God.
Every word of worship with one accord

Every praise every praise [repeat]
Is to our GodSongwriters: HEZEKIAH WALKER, JOHN DAVID BRATTON