සභාවෙහි එකම පදනම යේසුස්
වතුර හා බසින්ම හිමි එය මැවූවයි
එතුම විත් සගයෙන් එය පිළිගත්තයි
ලේ පුදමින් දයාවෙන් එනිසා මැරුණයි

සෑම ජාතීන් යුත් වුවත් සභාව එකමයි
මිදීම සඳහා සත් එකම හිමිමයි
එක ඇදහිල්ල හා එකම උපතයි
එකම පැතීම හා එකම නාමයයි

බොහෝ පීඩා හා බේද සභාවට ඇතත්
අසත් දම් නෙක ලෙද පැතිරීම වුවත්
අසා සැදැහැවතුන් බස් හිමි දෙවයි ජය
දුකඳුර බිඳීගොස් උදාවෙයි එළිය

දුක් විපත් හඬ මැද්දෙන් යුද්ද අතරේද
සමඟිතාව මහත් එය බලා හිඳී
ජය ලබා සදාකල් සැප ලැබෙන තෙක්
සග දෙස තෙදින් දුල් බලයි ආසාවෙන් නෙත්


The Church’s one foundation
Is Jesus Christ her Lord,
She is His new creation
By water and the Word.
From heaven He came and sought her
To be His holy bride;
With His own blood He bought her
And for her life He died.

She is from every nation,
Yet one o’er all the earth;
Her charter of salvation,
One Lord, one faith, one birth;
One holy Name she blesses,
Partakes one Holy Food,
And to one Hope she presses,
With every grace endued.

The Church shall never perish!
Her dear Lord to defend,
To guide, sustain, and cherish,
Is with her to the end:
Though there be those who hate her,
And false sons in her pale,
Against or foe or traitor
She ever shall prevail.

Though with a scornful wonder
Men see her sore oppressed,
By schisms rent asunder,
By heresies distressed:
Yet saints their watch are keeping,
Their cry goes up, “How long?”
And soon the night of weeping
Shall be the morn of song!

’Mid toil and tribulation,
And tumult of her war,
She waits the consummation
Of peace forevermore;
Till, with the vision glorious,
Her longing eyes are blest,
And the great Church victorious
Shall be the Church at rest.

Yet she on earth hath union
With God the Three in One,
And mystic sweet communion
With those whose rest is won,
With all her sons and daughters
Who, by the Master’s Hand
Led through the deathly waters,
Repose in Eden land.

O happy ones and holy!
Lord, give us grace that we
Like them, the meek and lowly,
On high may dwell with Thee:
There, past the border mountains,
Where in sweet vales the Bride
With Thee by living fountains
Forever shall abide! AmenWritten In The 1860s By Samuel John Stone.