සදාකාල මා නිවසේ
යේසු රජු වෙසේ
දීප්තියිමයි එහි මහිමේ
රුවින් යුත් ඒ දේසේ

     දෙව් මහිමේ නිමල සේනා
     සෙවනේ සිටිත් ලැබ මිදීමා
     දෙව් මැදුරේ කරති සේවේ
     සුසුදෝ ප්‍රීති වේවි

පෙනේ දැන් අඳුරක් ලෙසේ
ඒ ලොවේ සෑම දේ
ඒ මූණ වැස්ම පහවේ
පැහැපත් සේ දිස්වේ

ආ! මොන සම්පත් තේජසේ
ආසිරි ලත් දේසේ
ජීවනයේ ගස පෙනේ
පූර්ණ වූ නැණ දේ

දෙව් පියාණන් රාජ්‍යයේ
සුදනන් උරුමේ
ශුද්ධකම අණම වේ
පූර්ණවුන් අතරේ