සදාකාල ප්‍රේමයෙන්ම
හිමි පෙම් කළා මට
බෝ පූර්ණ සමාදානයෙන්
රක්ෂා කරයි මා සිත
ඇලුම්වෙම් හිමි හටම
අත්හැර ලෝ සැපත
යමි හිමි අනුවම
තේජස්! තේජස්! රටට

     බොහෝ ඉක්මනින් නිවසේ
     මාගේ දිවි අන්තයේ
     පෙමැත්තන් එහි හමුවේ
     ප්‍රීති ප්‍රීති ඒ උදේ

පීඩාවල් බොහෝ ඇත් මාර්ගේ
සෝදිසි පරික්ෂාවේ
යේසු තුම් තුළ සුරැකේ
ආත්මේ මෙමා සැනසේ
බියකරු මේ වචනේ
හිමි මඟ පෙන්වා දේ
ගෙනයයි රළු මුහුදේ
බිය නොවෙම් කිසි සේ

සදාකාල පර්වතය
පීඩා දේසේ සෙවන
දුකේදී මා සැනසීම
වේය ක්‍රිස්තු තුම් මට
මා ආත්මේ නැංගුරම වේ
ප්‍රීතිවෙම් හාලේලූයියා!
මහිමේ ඒ නිවාඩු වේ
දකිම්! දකිම්! පෙම්තුමා

දිවි මේ ලෙසේ ගෙවී යේ
රන්වන් උදේ එයි සැනේ
හමුවේ කිතුන් මහිමේ
දිවුම් මෙමා නිමවේ
ජීවනේ කිරුල දිනා
දකිම් රුවැත් මුහුණා
නගම් අලුත් ගීය එදා
ජයලත්තන් සමඟා