සගදොර අරිනු මැනා දෙවිඳේ
     එවනුව බලය බෙදා //
     දුබල වූ මා පුබුදන් සමිඳේ
     බලයෙන් පුරවනු දැන් //

සමිඳුන්ගේ සුර අත විහිදා
සකලවු ආසිරි දෙනු නොමඳා //
පොළොවේදී මෙන් ක්‍රියා කරන්
පුබුදන් අප සිත් සුදත් බලෙන් //

සගයෙන් ගින්නක් එවනු මැනා
දවනුව ස්වාමිනි දුගිති සැමා //
පතනෙමු ඔබගේ සරණ මෙදා
බාරවෙමින් සමිඳුන් අතටා //

ඔබගේ ප්‍රේමෙන සිත පුරවන්
පිරිසිදු වෙමි ජය ගෙන පාපෙන් //
සුමිහිරි වදනින් කතා කරන්
ඔබෙ රුවටා මා මාරු කරන් //

අන්තිම වර්ෂා එවනු සැමා
එකවර මුලු සබයම පුබුදා //
අනගි වූ ඵලයක් වෙමි ඔබටා
එක්වෙමි සුදනන්ගේ කැලටා //

ජාති බේද කුල වංශ සැමා
ඉසිවෙර මානය දුරු කරලා //
හද බැති ප්‍රේමෙන් ඔකඳ වෙලා
දිවි ගෙවමුව මෙහි වසන තුරා //