සැම කාලෙහිදී සැම වේලෙහිදී
     ගුණවන්ත සිතින් ස්තුති දෙම්
     පෙම්බර යේසුනි ස්තුති දෙම් ස්තුති දෙම්
     සැම වේලෙහිදී ස්තුති දෙම්

මුල් තැනත් ඔබයි අන්තිමත් ඔබයි
සැනසුමත් ඔබයි මාගේ ලෝකයත් ඔබයි

අඳුරෙදි ඔබයි පහනත් ඔබයි
දීප්තියත් ඔබයි මාගේ ලෝකයත් ඔබයි

රෝගෙදිත් ඔබයි, ඖෂධත් ඔබයි
බලවතත් ඔබයි මාගේ වෙදතුමත් ඔබයි

ගීතයත් ඔබයි ප්‍රාණයත් ඔබයි
ගැලවුමත් ඔබයි මා මිදුවේ ඔබයි

දෙවිඳුත් ඔබයි සමිඳුත් ඔබයි
කිතුතුමත් ඔබයි මා රජිඳුත් ඔබයි