සමරන් යේසුස් සමරන් ////
එතුම් නැඟිටුණේ මරණින් පිබිදුණේ
ජිවමානයි සදාකල්හි //
එතුම් නැඟිටුණේ මරණින් පිබිදුණේ

එනු සමරන්නට ///
උත්ථානය සමිඳුන්ගේ