සමිඳාණනේ මා යේසු රාජුනි
සිතුවිල්ලත් මගේ ආශාවත්
ඔබේ කැමැත්ත කරන්නටයි //

ඔබ වෙනුවෙන් ජීවත් වන්නේ
ඔබ හටමයි මා පෙම් කරන්නේ //
පූජාවී මා මිදුවේ // ස්වර්ගය විවර කළේ

ජීවත්වන සෑම දිනේ
ඔබ පසු පස දිව එන්නේ //
මා කැඳවු මා සමිඳුනි //
අමතක නොකරන්නෙමි