ශුද්ධාත්මෙනි ඔබට ඇරයුම් කරමු
ශුද්ධාත්මෙනි ඔබට ඇරයුම් කරමු
සව්බලැත් පියාණනි දයාවෙන් පිරි
ඔබට ඇරයුම් කරමුHoly Spirit, Thou Art Welcome in this Place,
Holy Spirit, Thou Art Welcome in this Place;
Omnipotent Father of Mercy and Grace,
Thou Art Welcome in this Place.

Verse 1:
Lord, in Thy Presence There's Healing Di-vine;
No Other Power Can Save, Lord, but Thine;
Holy Spirit, Thou Art Welcome in this Place,
Thou Art Welcome in this Place

Verse 2:
Fill All the Hungry and Empty With-in;
Re-store Us, Oh Father, Re-vive Us A-gain;
Holy Spirit, Thou Art Welcome in this Place,
Thou Art Welcome in this Place


Dottie Rambo (March 2, 1934 – May 11, 2008)