ශුද්ධ ශුද්ධ දෙවිඳුනි
බලය මහිමෙ ඔබවේ
අහස පොළව ඔබ මහිමෙන්
පිරී තිබේ...

හොසන්නා... //
උසස් තැන්හි වෙසෙනා
හොසන්නා... //

ගලවන් මා //
මා සැම පාපෙන්

ගලවන් මා //
මා සැම ශාපෙන්

ගලවන් මා //
මා සැම රෝගෙන්Holy, Holy, Holy Lord
God of Power and Might
Heaven and earth are filled with Your Glory

Holy, Holy, Holy Lord
God of Power and Might
Heaven and earth are filled with Your Glory

Hosanna //
In The Highest

Hosanna //
In The Highest