සියොන් රුවින් දිලෙනා
     මිහිරි ගී නද ඇසෙනා
     බබලන හිමි උවනා පෙනෙනා
     කෙතරම් වේ මහිමා

ජයලත්තන්ගේ දිනුම වේ පූර්ණ වූ
උතුම් මනරම් සියොනා
දිලිසෙන මහිමෙන් සුරැසුන මනාලී
තේජසේ දිස්වෙමිනා
හිමි දාසුන් නිත් සේවයෙනා
පියාණන් ඉදිරියෙනා
මහිමැති මහිමැති මේසපොව්තුම්
එහි ප්‍රීතිය වේ එදිනා

අත්තිවාරමේ ක්‍රිස්තු දෙවිතුමන්
මුල්ගල වේ සියොනේ
සමිතුම ගොඩනැඟූ අනගි පුරෙහි
පූර්ණ සුදන් සිටිනේ
උතුම් ඒ රැල සමඟා එදිනේ
නව ගී ගයමින්නේ
කැඳවීම පිළිගෙන තම දිවි මිහිපිට
ගෙව් සුසුදන් වෙසෙනේ

යෙරුසාලෙම් පුරේ මුදුනෙහි සුද්දවූ
කන්ද තේජසින් පෙනෙනා
දිනිසුරු රැසටත් වැඩි යුතු මහිමෙන්
සුදනන් බැබැළෙන්නා
ජලගොස සේ ගී නාදයෙනා
දෙවිඳුන් නම දරනා
කිතුතුම සමඟින සුනිමල්
සියොනේ ජයලත්තන් වසනා

මල්කම් කළාවූ සේලයෙන් සුසැදි
මනාලි සන්තෝෂෙන් පෙනෙනා
සැම සටනින ජය ලැබ ඒ සේනා
සදාකල්හි එහි වසනා
සමිතුම් සමඟින රජ කරනා
උරුමය ලැබ එදිනා
හිමි අදහස පූර්ණ කළවුන් කිරුල
දිනා රුවිනා දිලෙනා