සමිඳේ ඔබ යහපත්... ඔබ යහපත්
ඔබේ කරුණාව සදා පවතී //

ස්වාමින් මාගේ එඬේරා වේ
කිසි දින හිඟ නොවෙයි
පෙමින් මඟ මා ගෙන යයි නිතින්
මා ආත්මේ ප්‍රේමෙන් පිරෙයි

     තබන්නෙමි විශ්වාසය //
     නිම් නැති කරුණාව සදා පවතී
     ගෙන යයි මා නිතින

අඳුරු වන මැදදී
කිසි දින බිය නොවෙයි
ඔබගේ සැරයටියත් කෙවිටත්
මා රකියි සෑම දින

     තබන්නෙමි විශ්වාසය //
     නිම් නැති කරුණාව සදා පවතී
     ගෙන යයි මා නිතින

යහපත් කමත් කරුණාවත්
මා ආත්මේ ප්‍රාණවත් කරයි
දමිටු මාවතේ මා ගෙන යයි
සදාකල් මා ගෙන යයි (ප්‍රීතියෙන් සදාකල්ම )

     තබන්නෙමි විශ්වාසය //
     නිම් නැති කරුණාව සදා පවතී
     ගෙන යයි මා නිතින

සමිඳේ ඔබ යහපත්... ඔබ යහපත්
ඔබේ කරුණාව සදා පවතී ///
The Lord's my shepherd, I'll not want;
He makes me lie in pastures green.
He leads me by the still, still waters,
His goodness restores my soul.

Chorus:
And I will trust in You alone,
And I will trust in You alone,
For Your endless mercy follows me,
Your goodness will lead me home.


He guides my ways in righteousness,
And He anoints my head with oil,
And my cup, it overflows with joy,
I feast on His pure delights.

And though I walk the darkest path,
I will not fear the evil one,
For You are with me, and Your rod and staff
Are the comfort I need to know.Psalm 23
Stuart Townend Copyright © 1996 Thankyou Music