තෙල් දෙන් මා දල්වන පහනට
තෙල් දෙන් මා හට ස්වාමිනි
තෙල් දෙන් මා දල්වන පහනට
දල්වන්නට මුළු දවසේ

දෙව් හෝසන්නා ///
රජුන්ගේ රජුට


Give me oil in my lamp keep me burning
Give me oil in my lamp I pray
Give me oil in my lamp keep me burning
Keep me burning till the break of day
Sing hosanna sing hosanna sing hosanna
To the King of kings
Sing hosanna sing hosanna sing hosanna
To the King of kings"Oil in My Lamp", also known as "Give Me Oil in My Lamp" and "Sing Hosanna", is a traditional Christian hymn based on the Parable of the Ten Virgins. The song has been recorded many times and was a hit in Jamaica in 1964 for Eric "Monty" Morris, as well as appearing on The Byrds' 1969 album Ballad of Easy Rider.