උතුම්ය හිමි නාමේ, උතුම්ය හිමි නාමේ
වැඳ වැටෙම් ඔබෙ පාමුලේ
වැඳ වැටෙම් ඔබෙ පාමුලේ
ශුද්ධ එතුමා
හාලේලූයියා ශුද්ධ එතුමා