යේසු රාජා පැමිණ සිටි
අප සැම සමරන්නෙමු
අත් පොලසන් දී ගයමු
සමරන්නෙමු ////
සැම දුක අමතක කර අපි ගයමු //