යේසුස් මට ආදරෙයි
බයිබලේ ඒසේ පෙනෙයි
බාල මා දුබල මුත්
එතුම වෙයි බලවත්

     ඔව්, යේසුස් උතුම් ආදරෙයි දනිම්
     ඔව් ඒ බව මම් බයිබලයෙන් දනිම්

යේසුස් මට ආදරෙයි
මා නිසා මළ සෙයින්
පවින් මා ගලවන්ට
හැකිය එතුමන්ට

යේසුස් මට ආදරෙයි
දැනුත් මට ආදරෙයි
රකින්ට මා නින්දෙදිත්
වඩියි ආසනෙන් දිමුත්

යේසුස් තුමට මෙ මාත්
ආදරයෙන් විසුවොත්
මේ ලොවින් ගිය විට
ගනියි මා දෙව්ලොවට


Jesus loves me-this I know,
For the Bible tells me so;
Little ones to Him belong-
They are weak, but He is strong.

Chorus:
Yes, Jesus loves me!
Yes, Jesus loves me!
Yes, Jesus loves me!
The Bible tells me so.


Jesus loves me-He who died,
Heaven’s gate to open wide;
He will wash away my sin,
Let His little child come in.

Chorus…

Jesus loves me-loves me still,
Though I’m very weak and ill;
From His shining throne on high
Comes to watch me where I lie.

Chorus…

Jesus loves me-He will stay,
Close beside me all the way,
Then His little child will take
Up to Heaven for His dear sake.

Chorus…Words: Anna B. Warner, 1860; refrain by William Bradbury. This hymn first appeared in the novel Say and Seal, by Warner’s sister Susan (Philadelphia, Pennsylvania: J. B. Lippincott & Company, 1860), volume II, pages 115-6. She wanted a song for a Sunday School teacher to sing to a dying boy, and asked Anna to write it.