සිටිම්ද එනතුරාම සමාව් ලැබුමට
මෙන්න සුබ පණිවුඩේ
යේසුස් යයි මේ මාර්ගයේ

     යේසුස් යයි මේ මාර්ගයේ
     අද... අද දින
     යේසුස් යයි මේ මාර්ගයේ
     යයි මේ මාර්ගයේ අද

වේදනාවෙන් පිරී ඇද්ද
එම බරින්ම එන්න
කරුණාව ගලලා එයි
යේසුස් යයි මේ මාර්ගයේ

වෙහෙස වූ හද ඇද්ද
සෙවන සොයා යද්ද
මිදීමේ හස්තෙට එන්න
යේසුස් යයි මේ මාර්ගයේ

දෙව් ප්‍රේමේ වෙතට එන්න
මාර්ගය පිළිගන්න
මේ දිනේ මේ පැයේ එන්න
යේසුස් යයි මේ මාර්ගයේ

මාරු නොවන වචනේ
අදහා ඒ දෙස් බලන්
සුවදේ මේ ශ්‍රී නාමයෙන්
යේසුස් යයි මේ මාර්ගයේ