යේසුස්මයි සෑම දේ, යේසුස් මගේ
යේසුස්මයි සෑම දේ, ලොකු කුඩා
ජීවිතේ පුදකළේ, සැම දේ අළුත් කළේ
යේසුස්මයි සෑම දේ
වෙන කවුරුත් නොවේSome folks may ask me,
Some folks may say,
Who is this Jesus
You talk about every day?
He is my Savior,
He set me free,
Now listen while I tell you
What He means to me.

He is my everything,
He is my all.
He is my everything,
Both great and small.
He gave His life for me,
Made everything new.
He is my everything,
None other will do.