යේසුතුමා, ජයගත්තා,
සාතන් හා මරණේ බල බිඳ දමමින්
ප්‍රීති වෙමු, ඔව් හාලේලුයියා
රජුන්ගෙ රජතුමා රජකරන්නේ
ගයව් හාලේලුයියා, ගයව් හාලේලුයියා
ගයව් හාලේලුයියා මා ස්වාමින්ට
ගයව් හාලේලුයියා, ගයව් හාලේලුයියා
ගයව් හාලේලුයියා, රජතුමන්ට